SharePoint

Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

06/07/2022 20:52
CĐS- Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu rõ, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, phải tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị.

Chiều 5/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và giao ban công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ cải cách hành chính

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ VHTTDL, ông Bùi Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cho biết, thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, Bộ đã triển khai 30 nhiệm vụ theo đúng tiến độ đã đề ra; hoàn thành 15 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 39,47%.

Bộ đã hoàn thiện tự đánh giá chấm điểm cải cách hành chính năm 2021 của Bộ và báo cáo kết quả gửi Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định. Kết quả, Bộ đạt 83,55/100 điểm, nằm trong nhóm 13 Bộ có kết quả chỉ số từ trên 80% đến dưới 90%.

Bộ VHTTDL đã triển khai thực hiện 12/19 nhiệm vụ theo đúng tiến độ đã đề ra trong Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ năm 2022.

Về kiểm soát thủ tục hành chính, trong 6 tháng đầu năm, Bộ có 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Bộ đã tiếp nhận 3599 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó đã giải quyết đúng hạn 2751 hồ sơ thủ tục hành chính, số hồ sơ đang giải quyết là 137, đang yêu cầu bổ sung 711 hồ sơ thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, theo Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, việc vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ được thực hiện theo đúng quy định.

Sau khi báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ VHTTDL, Phó Chánh Văn phòng Bộ đã công bố kết quả chấm điểm chỉ sổ cải cách hành chính năm 2021. Theo đó, Bộ VHTTDL đạt tổng điểm 83,55/100 và giữ nguyên thứ hạng so với năm 2020.

Việc giữ nguyên thứ hạng chung của Bộ là do một số đơn vị thuộc Bộ được chấm tăng điểm chỉ số thành phần nhưng một số đơn vị khác bị giảm điểm. 

Tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Bùi Trung Kiên cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Văn phòng Bộ và thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng hạn định góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tốt hơn.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các đơn vị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác CCHC; kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại đơn vị.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3550/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2021 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ, chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thể thế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 972/QĐ BVHTTDL ngày 26/4/2022 ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ năm 2022.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2021, rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính, kết quả hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước đặc biệt đối với mục có chỉ số thành phần CCHC thấp như: xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai nhiệm vụ được giao, đề ra biện pháp khắc phục để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính và cập nhật thông tin, dữ liệu báo cáo cải cách hành chính theo quy định.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thứ trưởng Tạ Quang Đông yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có thủ tục hành chính (TTHC) trực thuộc Bộ triển khai kết nổi, tích hợp, chia sẻ danh mục giấy tờ, hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 hướng dẫn về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Đồng thời, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị có TTHC tái cấu trúc quy trình điện tử.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng yêu cầu Vụ Pháp chế đôn đốc các đơn vị hoàn thành đúng tiến độ Chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt. Tham mưu Lãnh đạo Bộ giải pháp nâng cao điểm tại tiêu chí "Xây dựng văn ban quy phạm pháp luật trong năm theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt".

Văn phòng Bộ đôn đốc các đơn vị hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng và Lãnh đạo Bộ giao tại các Quyết định. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Đôn đốc các đơn vị hoàn thành việc đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh, tổng hợp đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

Vụ Kế hoạch, Tài chính đôn đốc các đơn vị thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch đã được phê duyệt; thực hiện đúng các quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ ngân sách sự nghiệp.

Vụ Khoa học, Công nghệ và môi trường đôn đốc các đơn vị công bố ISO 9001 theo quy định; duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; mở rộng hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động nội bộ; từng bước triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 điện tử.

Về kiểm soát thủ tục hành chính, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chỉ đạo các đơn vị có TTHC hoàn thiện thống kê, cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định kinh doanh, mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên cơ sở dữ liệu của Chính phủ. Thực hiện tái cấu trúc quy trình theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thứ trưởng Tạ Quang Đông yêu cầu các đơn vị có TTHC tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên mỗi trường điện tử, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Đảm bảo tỷ lệ giải quyết giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trường hợp chậm trễ trong giải quyết hồ sơ phải có văn bản xin lỗi cá nhân tổ chức theo quy định. Thực hiện việc cập nhật 100% hồ sơ nhận qua đường bưu điện, trực tiếp lên Hệ thống một cửa điện tử. Theo dõi cập nhật số lượng TTHC thống nhất trên phần mềm và thực tế giải quyết của đơn vị.

Các đơn vị có TTHC trực thuộc Bộ phối hợp với Trung tâm CNTT triển khai số hóa hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa từ ngày 1/6/2022 theo Đề án 468 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Về việc thực hiện nghị quyết số 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Thứ trưởng Tạ Quang Đông yêu cầu các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ nghiên cứu, rà soát nhiệm vụ tại Quyết định số 1805/QĐ-BVHTTDL ngày 30/6/2020 và Quyết định số 3511/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2021; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

(Nguồn: bvhttdl.gov.vn)

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây