SharePoint
Liên kết web
 
 

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

28/02/2023 15:33
(CĐS) - Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã ký Quyết định số 405/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.

Kế hoạch đuợc ban hành nhằm tiếp tục thúc đẩy Chương trình chuyển đổi số tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bám sát định hướng chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3611/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, tập trung thúc đẩy Chương trình chuyển đổi số tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tăng cường sự thay đổi từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số, duy trì các hoạt động chuyển đổi số đã có và nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hoạt động chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng với đó, Kế hoạch còn nhằm triển khai hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trong năm 2023.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương hệ thống thông tin báo cáo
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong khuôn khổ hội nghị chuyển đổi số ngành VHTTDL diễn ra vào ngày 26/10/2022.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể, gồm: Hoàn thành đúng thời hạn các chỉ tiêu về Dữ liệu số, Chính phủ số, Kinh tế số, An toàn an ninh mạng theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023; Duy trì, đảm bảo các hệ thống dùng chung của Bộ hoạt động ổn định, an toàn, bảo mật thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ đảm bảo kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ với Nền tảng dữ liệu quốc gia làm cơ sở thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa nội bộ các đơn vị thuộc Bộ và giữa Bộ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Đồng thời, tiếp tục phát triển và đưa vào sử dụng nền tảng quản trị kinh doanh du lịch và nền tảng bảo tàng số theo Kế hoạch triển khai nền tảng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt năm 2022; Hoàn thành các chỉ tiêu về công tác số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đối với thông tin dữ liệu và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các 2 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐCP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện cung cấp trực tuyến một cách hiệu quả thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin Một cửa điện tử thực hiện Quyết định số 468/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến, giải quyết hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, tăng cường thực hiện kết nối kỹ thuật, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống phần mềm của Bộ với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường sự giám sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực thi công vụ tại Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tạo sự thông suốt, thống nhất về thông tin, dữ liệu từ Trung ương đến địa phương trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; Triển khai hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo và Hệ thống văn bản điện tử của của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia; 90% hồ sơ công việc tại cấp Bộ được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Từng bước triển khai Hệ thống quản lý giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng tới Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, theo dõi đến cá nhân cấp phòng, ban và công chức, chuyên viên, người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; kết nối với Hệ thống giao nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (phiên bản 2.0)…

Ngoài ra, hình thành kho dữ liệu tập trung ngành văn hóa, thể thao và du lịch và từng bước tạo lập, chuẩn hóa, cung cấp dữ liệu từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ làm giàu dữ liệu cho kho dữ liệu tập trung của Bộ; Triển khai các hoạt động về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quản lý theo mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an hướng dẫn; tiếp tục triển khai xác định cấp độ an toàn thông tin cho 100% các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu triển khai tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số. Trong đó, cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin được tập huấn, bồi 3 dưỡng chuyên sâu kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn thông tin, kỹ năng khai thác và quản trị dữ liệu số; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra 09 nhiệm vụ cụ thể (gồm: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Dữ liệu; Nền tàng số; Nhân lực số; An toàn thông tin mạng; Chính phủ số; Kinh tế số) và 03 giải pháp: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; Nghiên cứu, hợp tác để ứng dụng hiệu quả các công nghệ; Thu hút nguồn lực CNTT.

 (Nguồn: bvhttdl.gov.vn)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây